deneme bonusu deneme bonusu veren siteler

Wybór realizatora zadania „Koncert lokalnych artystów”

Zachęcemy do składania ofert na realizację zadania „Koncert lokalnych artystów”.

I. Opis przedmiotu zamówienia i sposobu wykonania zamówienia i inne informacje mogące mieć wpływ na zamówienie:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja Zadania „Koncert lokalnych artystów” w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Piaseczyńskiego.

Opis zadania: W koncercie wystąpią muzycy lokalni. Dzięki jego realizacji mieszkańcy będą mogli zrelaksować się i zintegrować oraz zapoznać z lokalną twórczością muzyczną.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu: Lokalni twórcy powinni mieć możliwość prezentacji swego dorobku muzycznego. Mieszkańcy powiatu powinni mieć sposobność zapoznania się z twórczością wykonawców z terenu powiatu piaseczyńskiego. Projekt będzie integrował powiatową społeczność. Ludzie mile i aktywnie spędzą czas.

Zadania realizatora to między innymi:
• zapewnienie artystów i pokrycie ich honorariów
• zapewnienie konferansjera
• wynajem sceny, oświetlenia, nagłośnienia wraz z montażem i demontażem
• zapewnienie dostępu do prądu
• sprzątanie po wydarzeniu
• zapewnienie bezpieczeństwa
• promocja koncertu.

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 33 145 zł brutto

III. Warunki realizacji:

 • podpisanie umowy,
 • doświadczenie w organizacji wydarzeń o podobnym charakterze,
 • zapewnienie dostępu (np. obiektów, materiałów informacyjno-promocyjnych) zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062) z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ww. ustawy w zakresie dostępności lokali, obsługi osób ze szczególnymi potrzebami a także informacji i komunikacji z mieszkańcami powiatu piaseczyńskiego i ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w zakresie zapewnienia dostępności cyfrowej wszelkich materiałów informacyjnych powstałych podczas realizacji umowy (Dz.U. 2019 poz. 848),
 • uzyskanie akceptacji listy artystów od Zamawiającego,
 • zorganizowanie i przeprowadzenie części składowych zadania.

IV. Termin realizacji zadania:

Od dnia podpisania umowy do dnia 15.10.2022 r.

V. Miejsce realizacji:

Plac Piłsudskiego w Piasecznie.

VI. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Ofertę należy złożyć w kancelarii głównej Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, przesłać pocztą na adres starostwa lub mailem na adres promocja@piaseczno.pl
 2. Oferta musi być podpisana przez osoby do tego upoważnione.
 3. Termin składania ofert upływa 3 czerwca 2022 r. (piątek) do godziny 16.00.
 4. Wszystkie oferty zgłoszone po w/w terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 5. Oferta powinna zawierać ceny z podatkiem VAT (brutto), wstępny kosztorys, koszt realizacji całości zamówienia brutto, planowany sposób realizacji zadania.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania, z przyczyn których nie można przewidzieć w chwili ogłoszenia zamówienia.

VII. Termin i tryb rozpatrywania ofert oraz kryteria oceny

 1. Rozpatrzenie odbędzie się w Biurze Promocji Powiatu Piaseczyńskiego w terminie do 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
 2. Ocenie podlegają tylko oferty spełniające wymogi określone w ogłoszeniu.
 3. Ocenie będą podlegały następujące kryteria:
  a) doświadczenie w realizacji działań o podobnym charakterze
  b) koszt realizacji całości zamówienia brutto
  c) zawartość merytoryczna oferty.

VIII. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych osób fizycznych będących przedstawicielami oferentów jest Starosta Piaseczyński, adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14.

W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14; mail: ochronadanych@piaseczno.pl.

Ww. dane osobowe przetwarzane będą przez administratora w celu przeprowadzenia konkursu na wybór realizatora zadania pn. „Koncert lokalnych artystóIX.”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w celu zawarcia umowy z podmiotem wybranym na realizatora tego zadania, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO i w związku z tym w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Informacje o danych osobowych osób fizycznych będących przedstawicielami podmiotu wybranego na realizatora programu w ramach przeprowadzonego konkursu ofert będą przekazywane do obsługującej Administratora kancelarii prawnej. Dane osobowe wskazane w pkt. 1 mogą być przekazywane organom administracji publicznej lub innym podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Ww. dane osobowe nie będą przekazywane przez administratora do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Ww. dane osobowe będą przetwarzane przez administratora do momentu ustania celowości ich przetwarzania, a następnie zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.

Osoba, której dane osobowe dotyczą posiada wobec Administratora prawo do żądania: dostępu do swoich danych zgodnie z art. 15 RODO, sprostowania swoich danych zgodnie z art. 16 RODO, usunięcia swoich danych zgodnie z art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania swoich danych zgodnie art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych zgodnie z art. 21 RODO, chyba, że nie będą na to pozwalały przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

W przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane przez administratora w sposób niezgodny z przepisami prawa, osoba, której te dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w postępowaniu konkursowym i zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 3, a ich nie podanie uniemożliwi jej zawarcie.

W odniesieniu do ww. danych osobowych administrator nie podejmuje decyzji w procesie zautomatyzowanym, w tym nie stosuje wobec nich profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Źródło: Wybór realizatora zadania „Koncert lokalnych artystów” | Powiat Piaseczyński (piaseczno.pl)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Holiganbet Sweet Bonanza Casibom İmajbet Jojobet
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu gaziantep escort bayan gaziantep escort
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu